Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Elektrolīts (25 litri)

 35.95

  • Cas: 7664-93-9
  • EC: 231-639-5
  • UN: UN 2796

Elektrolīts akumulatoram (skābes) 1,28 g/cm3

Elektrolīts (25 litri)

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Elektrolīts

Akumulatora elektrolīts ir neatņemama elektroķīmiskā procesa sastāvdaļa, kas nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi jūsu transportlīdzeklim. Šim ķīmiski agresīvajam šķīdumam, kas sastāv no sārma vai skābes destilētā ūdenī, ir galvenā loma elektriskās enerģijas uzglabāšanā un pārvadē.

Kad akumulators ir uzlādēts, elektrolīts absorbē elektronus no pozitīvās plāksnes (anoda), kā rezultātā elektrolītā veidojas pozitīvi joni. Šie joni pārvietojas pa elektrolītu uz negatīvo plāksni (katodu), procesā atbrīvojot elektronus. Tādējādi notiek ciklisks process, kas ļauj akumulatoram gan uzkrāties, gan atbrīvot elektrību.

Optimālais elektrolītu blīvums dažādiem gadalaikiem:

Lai nodrošinātu maksimālu akumulatora veiktspēju dažādos klimatiskajos apstākļos, ir svarīgi ņemt vērā elektrolītu blīvuma izmaiņas atkarībā no gada laika.

Ieteikumi ekspluatācijai vasarā: Vasarā, kad temperatūra paaugstinās, optimālajam elektrolīta blīvumam vajadzētu svārstīties no 1,23 līdz 1,24 g/cm³. Tas nodrošina optimālu elektrisko vadītspēju un akumulatora stabilitāti augstas temperatūras apstākļos.

Ziemas ieteikumi: Ziemā, kad temperatūra pazeminās, ir nepieciešams palielināt elektrolīta blīvumu, lai nodrošinātu uzticamu akumulatora darbību. Ieteicams saglabāt blīvumu 1,27-1,28 g/cm³ robežās. Skarbā ziemeļu klimatā, kur temperatūra var pazemināties līdz -30 grādiem, vēlams blīvums diapazonā no 1,30 līdz 1,34 g/cm³.

Specializētās prasības: Ieteicams ņemt vērā klimatiskos apstākļus, kādos transportlīdzeklis tiek izmantots. Bargā ziemeļu klimatā, kur aukstums ir izplatīts, augstāka elektrolīta blīvuma uzturēšana nodrošinās akumulatora stabilitāti pat aukstākajos apstākļos.

Jāatceras, ka regulāra pārbaude un optimāla elektrolīta blīvuma uzturēšana ir atslēga uz ilgu akumulatora darbības laiku un uzticamu jūsu automašīnas barošanu.

Kur iegādāties elektrolītu Latvijā:

Elektrolīta iegāde svina-skābes akumulatoriem ir kļuvusi vienkāršāka – nodrošinām plašu preču klāstu ar piegādes iespēju visā Latvijā. Mūsu interneta veikals nodrošina vieglu iegādi un arī garantē piedāvātā elektrolīta augsto kvalitāti.

Pieejams arī: Destilēts ūdens, Ziemas vējstikla šķidrums (-20°C), AdBlue.

Drošība

Signālvārds – Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) – GHS05

Bīstamības paziņojumi

H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Piesardzības paziņojumi:

P260 – Neieelpot tvaikus/aerosolus.
P280 – Valkāt aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu.
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU/ārstu.
P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Papildu piesardzības pasākumi:

P264 – Pēc darba rūpīgi nomazgāt piesārņoto ādu.
P301+P330+P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Neizraisiet vemšanu.
P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalojiet ādu ar ūdeni/dušā.
P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest personu svaigā gaisā un nodrošināt ērtu elpošanu.
P363 – Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt piesārņoto apģērbu.
P405 – Uzglabāt cieši noslēgtu iepakojumu.

Satur SĒRSKĀBI

UN numurs – UN 2796

Bīstamības klase – 8

Iepakošanas grupa – II

Papildu informācija

Svars

32 kg

Iepakojums

Kanna 25 l (32 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Cas

7664-93-9

EC

231-639-5

UN

UN 2796

Bīstamības klase

8

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS05

Signālvārds

Bīstami

Savienojums

Destilēts ūdens, Sērskābe

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.