Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Šķīdinātājs RS-2

 15.97 1,621.16 /gab.

  • Cas: thinner_rs2
  • UN: UN 1263
 15.97 /gab.
 27.95 /gab.
 50.58 /gab.
 393.18 /gab.
 1,621.16 /gab.

Šķīdinātājs RS-2

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Pērciet RS-2 Solvent no ChemLV par izdevīgu cenu Latvijā un Eiropas Savienībā

Paredzētais lietojums Šķīdinātājs RS-2 — krāsas šķīdinātājs | Lakas atšķaidītājs | Attaukošanas līdzeklis |

Lietotais – pārklājumu rūpniecība | Būvniecības nozare |

Apraksts Šķīdinātājs RS-2

Šķīdinātājs RS-2 eļļas laku, bitumena krāsu un pentaftāla emalju atšķaidīšanai.
Mērķis
Šķīdinātājs RS-2 ir paredzēts eļļas laku, bitumena krāsu un pentaftāla emalju atšķaidīšanai.
Izmanto, lai šķīdinātu plēves veidotājus: eļļu, bitumena, pentaftalisko (liesu un vidēju).
Ķīmiskais sastāvs
RS-2 sastāvā ietilpst organiskie šķīdinātāji: ksilols un vaitspirts.
Piesardzības pasākumi
Šķīdinātājs RS-2 ir uzliesmojošs un sprādzienbīstams. Nestrādājiet atklātas liesmas vai apkures ierīču tuvumā.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS08, GHS09

Bīstamības apzīmējumi –

H226 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 – Norijot vai nokļūstot elpceļos, var izraisīt nāvi.
H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H336 – Var izraisīt miegainību vai reiboni.
H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Brīdinājuma apzīmējumi –

P102 – Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
P210 – Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķēt.
P273 – Izvairieties no nokļūšanas vidē.
P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.
P301+ P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P311 – NEIZRAISĪT vemšanu
P304 + P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un nodrošināt mieru, lai būtu ērti elpot.
P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni/dušā.
P403 + P233 – Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu
P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

ANO numurs — ANO 1263

Bīstamības klase — 3.

Iepakošanas grupa — III

Papildu informācija

Svars0.8 kg
Iepakojums

Eirokubs 1000 l (800 kg), Kanna 10 l (8 kg), Kanna 25 l (20 kg), Kanna 5 l (4 kg), Muca 200 l (160 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Cas

thinner_rs2

UN

UN 1263

Bīstamības klase

3

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS08, GHS09

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.