Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Sērskābe, tehniskā

 0.00 215.62 /gab.

  • Formula: H2SO4
  • Cas: 7664-93-9
  • EC: 231-639-5
  • UN: UN 1830

Šīs preces pārdošana tiek veikta tikai juridiskām personām!
(!) Tikai profesionāliem lietotājiem.

 44.68 /gab.
 215.62 /gab.
 0.00 /gab.

Sērskābe, tehniskā

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Pirkt sērskābe tehniskās kvalitātes no ChemLV par izdevīgu cenu Latvijā un Eiropas Savienībā

Sērskābe ir smags eļļains šķidrums, bezkrāsains un bez smaržas, ar skābu “vara” garšu. Ļoti kodīga viela, kas ietekmē ādu, gļotādas, elpošanas ceļus. Sērskābi izmanto rūdu pārstrādē; ražošanā min. mēslojumu un iegūt min. skābes un sāļi; ķīmiskajā, naftas, metālapstrādes, tekstila un citās nozarēs; rūpnieciskajā organiskajā sintēzē u.c.

Pielietošana. Sērskābe, tehniskā

Sērskābi izmanto minerālmēslu, krāsvielu, ķīmisko šķiedru ražošanā, kā arī metalurģijā. H2SO4 izmanto dažādiem tehnoloģiskiem mērķiem tekstila, pārtikas un citās nozarēs. Akumulatora sērskābi pēc atšķaidīšanas ar destilētu ūdeni izmanto kā elektrolītu svina akumulatoru uzpildīšanai. Kā akumulatoru elektrolītu izmanto sērskābes šķīdumu destilētā ūdenī. Dažādiem klimatiskajiem un temperatūras apstākļiem, kādos akumulators darbojas, tiek izmantots dažāda blīvuma elektrolīts. Galvenās pielietošanas jomas ir uzskaitītas zemāk:

– rūdu apstrādē, īpaši retu elementu, tostarp urāna, irīdija, cirkonija, osmija u.c., ieguvē;
– minerālmēslu ražošanā;
– kā elektrolīts svina-skābes akumulatoros;
– iegūt dažādas minerālskābes un sāļus;
– ķīmisko šķiedru, krāsvielu, dūmus veidojošu un sprādzienbīstamu vielu ražošanā;
– naftas, metālapstrādes, tekstila, ādas un citās nozarēs;
– pārtikas rūpniecībā – reģistrēta kā pārtikas piedeva E513 (emulgators);
– rūpnieciskajā organiskajā sintēzē reakcijās:
– dehidratācija (dietilētera, esteru iegūšana);
– hidratācija (etanols no etilēna);
– sulfonēšana (sintētiskie mazgāšanas līdzekļi un starpprodukti krāsvielu ražošanā);
– alkilēšana (izooktāna, polietilēnglikola, kaprolaktāma iegūšana) utt.,
– sveķu reģenerācijai filtros destilēta ūdens ražošanā.

Kur pirkt Sērskābi? ChemLV veikalā liela ķīmisko vielu izvēle: mēslojums, pārtikas piedevas, organiskās vielas, skābes un sāļi.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS07, GHS05

Bīstamības apzīmējumi –

H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Brīdinājuma paziņojumi –

P260 – Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/aerosolu
P261 – Izvairieties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/smidzinājumu.
P264 – Pēc darba rūpīgi nomazgāt rokas
P272 – Piesārņoto darba apģērbu nedrīkst izņemt no darba vietas.
P280 – Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ar ūdeni/dušā
P304 + P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja
klāt un viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P333 + P313 – Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: meklēt medicīnisko palīdzību.
P362 + P364 – Novilkt piesārņoto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas.
P363 – Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt piesārņoto apģērbu.

ANO numurs — ANO 1830

Bīstamības klase — 8.

Iepakošanas grupa — II

Papildu informācija

Svars2 kg
Iepakojums

Eurocube 1000 l (1800 kg), Kanna 10 l (18 kg), Kanna 25 l (45 kg), Kanna 5 l (9 kg), Muca 200 l (360 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

H2SO4

Cas

7664-93-9

EC

231-639-5

UN

UN 1830

Bīstamības klase

8

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS07, GHS05

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.