Lūdzu, ņemiet vērā! Vietnē esošais attēls var atšķirties no sākotnējā produkta.

Petroleja Jet A-1

 19.25 2,266.25 /gab.

  • Formula: C12H26−C15H32
  • Cas: 8008-20-6
  • EC: 232-366-4
  • UN: UN 1223

Attīrīto (apgaismes) petroleju izmanto virsmu attaukošanai pirms krāsošanas, eļļas un alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai, petrolejas lampu, plīšu, pūtēju un citu sadzīves tehnikas uzpildīšanai.

 19.25 /gab.
 35.85 /gab.
 75.85 /gab.
 465.25 /gab.
 2,266.25 /gab.

Petroleja Jet A-1

prod_image

* lauki ir obligāti

Apraksts

Attīrīta Petroleja (Jet A-1)

Petroleja – ir caurspīdīgs naftas produkts ar nedaudz dzeltenīgu nokrāsu. Tas ir viens no vieglākajiem un nepastāvīgākajiem degvielas veidiem.
Formula: C12H26−C15H32
Cas: 8008-20-6
EC: 232-366-4

Galvenās petrolejas fizikālās īpašības:

– blīvums;
– uzliesmošanas temperatūra;
– kinemātiskā viskozitāte;
– siltumspēja.

Petroleja un tas pielietošana

Petroleja ir viens no populārākajiem naftas produktiem, kas ir atradis pielietojumu dažādās jomās:

– reaktīvās tehnikas uzpildīšana;
– šaušanas iekārtas (degviela);
– šķīdinātāju ražošana;
– raķešu degvielas ražošana;
– sadzīves tehnikas uzpildīšana;
– degvielas ražošana, kas kalpo kā alternatīva dīzeļdegvielai ziemeļu reģioniem.

Petroleja agrāk tika plaši izmantota kā degviela apgaismes ierīcēm. Tas joprojām tiek izmantots šodien. Piemēram, to izmanto darbnīcās un mājas darbnīcās. Lielās ugunsbīstamības dēļ šī degviela apgaismojumam jāizmanto ļoti uzmanīgi.
Petroleju izmanto arī tehniskām vajadzībām. To izmanto mehānismu mazgāšanai un rūsas noņemšanai.

Kur var nopirkt petroleju?

Vai meklējat, kur pirkt petroleju Rīgā? Laba cena petrolejai ChemLV veikalā, kā arī citām organiskām vielām.

Drošība

Signālvārds — Bīstami

Uzlīmes (piktogramma) — GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

Bīstamības apzīmējumi –

H226 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 – Norijot un nokļūstot elpceļos, var izraisīt nāvi.
H315 – Izraisa ādas kairinājumu.
H336 – Var izraisīt miegainību vai reiboni.
H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Brīdinājuma apzīmējumi –

P102 – Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēšana ir aizliegta.
P273 – Izvairieties no nokļūšanas vidē.
P280 – Valkājiet acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargtērpu, aizsargcimdus.
P301+P310+P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izsaukt ārstu, SAINDĒŠANĀS CENTRU. NEIZRAISĪT vemšanu.
P501 – Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

ANO numurs — ANO 1223

Bīstamības klase — 3.

Iepakošanas grupa — III

Papildu informācija

Svars0.8 kg
Iepakojums

Eurocube 1000 l (860 kg), Kanna 10 l (8 kg), Kanna 25 l (20 kg), Kanna 5 l (4 kg), Muca 200 l (160 kg)

Vielas sastāvs

Šķidrums

Formula

C12H26−C15H32

Cas

8008-20-6

EC

232-366-4

UN

UN 1223

Bīstamības klase

3

Iepakošanas grupa

Uzlīmes (piktogramma)

GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

Signālvārds

Bīstami

Krāsa

Bezkrāsains

Sīkdatnes

Šī vietne anonīmi izseko apmeklējumus, lai padarītu vietni lietotājam draudzīgāku. Lūdzu, aizveriet šo dialoglodziņu, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar to, vai uzzinātu vairāk “Privātuma politika”.